อาจารย์ประจำหลักสูตร (ภายนอกคณะฯ)


  อาจารย์เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม

  (คณะบริหารเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรี)
  - วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม

  (คณะบริหารเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรี)
  - บธ.บ. (การพาณิชย์นาวี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - บธ.ม. (เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรีระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

หน้า  (1)

Go To LMS

ทำไมต้องเรียนบัญชี e-learning

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

   
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสมัครและบริการนักศึกษา