อาจารย์พิเศษ


อาจารย์ น้ำทิพย์ รุ่งโรจน์ดี

 - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตร เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรีมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                         

อาจารย์ นิสา  ธะนะสันต์

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรีแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- บริหารเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรการอบรบหลักสูตร “เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรีภาษีอากรชั้นสูง” รุ่น 1 กรมสรรพากร

อีเมล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์จุรีย์ แซ่โล้ 
- บช.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บช.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรีสำนักงาน เอินส์ทแอนด์ยัง จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรี อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต จำกัด
- วิทยากรสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรี
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรี ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด (ปัจจุบัน)

อีเมล์ juree.eng@gmail.com
เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรี 0816488272

 

อาจารย์ ปิยบุตร วิภาตะศิลปิน
บช.บ. (การสอบบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

อาจารย์ พชรกนก สิริวุฒิโสภณ
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 39
- ITP/LL.M. จาก Harvard Law School, Havard University, USA

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ พงศ์อดุลย์  กฤษณะราช
- บชบ. (สาขาการธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บช.ม. (สาขาวิชาการจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี|เล่นเกมฟรีศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

อาจารย์ พงศ์สัญ  คุ้มครองวงศ์

- บชบ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเชตพณิชยกรารพระนคร
- บช.ม. ( การบัญชีบริหาร ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                   หน้า  (1) / (2) 

Go To LMS

ทำไมต้องเรียนบัญชี e-learning

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

   
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสมัครและบริการนักศึกษา